STREEKARCHIEF
 >
Doel en taken
LAATSTE NIEUWS
Bijna 50.000 pagina's Bevolkingsregisters geïndexeerd!
De afgelopen maanden zijn duizenden aanvullingen toegevoegd
De online collectie is uitgebreid met ruim 1000 historische kaarten
Help het Streekarchief bij het indexeren van de Bevolkingsregisters op Vele Handen

Doel en taken - producten van de organisatie.
Het Streekarchief is een overheidsinstelling en heeft als hoofdtaak het in stand houden en ter beschikking stellen van gegevens. Binnen het Streekarchief zijn de taken onderverdeeld in drie velden: bewaren, bewerken en benutten. Elke archivaris heeft een aantal taken onder zijn beheer en is verantwoordelijk voor een goede uitvoering daarvan. Hieronder volgt een uiteenzetting van de drie taakvelden:

Bewaren
Acquisitie
: het compleet maken van het archief vereist een actief acquisitiebeleid. Het is de bedoeling om uiterlijk in 2007 alle overheidsarchieven van de deelnemers tot 1980 naar het streekarchief over te brengen. Deze moeten dan reeds geschoond zijn en in een toegankelijke staat gebracht. Er vinden daarom regelmatig inspecties plaats. Naast de overheidsarchieven wordt tevens getracht particuliere archieven en archieven van verenigingen, kerken en bedrijven te verwerven.

Restauratie en conservering: de stukken die in aanmerking komen voor restauratie worden apart gehouden. Het kan zijn dat stukken beschadigd zijn door schimmel of door veelvuldig gebruik. Ter bescherming van de stukken wordt alles overgezet in zuurvrije verpakkingen.

Inspectie en advisering: regelmatig vindt er met de zes gemeentelijke instellingen overleg plaats over de stand van zaken van het inventariseren en de termijn van het overbrengen van deze archieven. Er wordt hierbij steeds meer rekening gehouden met digitale gegevens. De opslag hiervan zal in de toekomst een ingewikkelde en kostbare onderneming zijn, waardoor het noodzakelijk is dat hier nu al serieus over wordt nagedacht.

Bewerken
Inventariseren: het toegankelijk maken van archieven en daarmee het verwezenlijken van het motto ‘vinden zonder zoeken' vormt een belangrijke taak. Er lopen diverse projecten om verschillende collecties te ontsluiten.

Ficheren, transcriberen en vervaardigen van regesten: het Streekarchief wordt veruit het meest geraadpleegd voor genealogisch onderzoek. Voor dit doel hebben vrijwilligers jarenlang gewerkt aan de generale index. De gegevens van alle geboorten, huwelijken en overledenen zijn uit de bevolkingsregisters overgezet op kaartjes. Dit heeft als voordeel dat de originele boeken niet langer geraadpleegd hoeven te worden. Ook probeert het Streekarchief bronnen op digitale wijze toegankelijk te maken voor de bezoekers of publiek via Internet.

Benutten
Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: de studiezaal is de plek waar de bezoeker de archiefstukken kan inzien. Het is tevens de plek waar de tientallen vrijwilligers hun werk verrichten. Onder de medewerkers rouleert de studiezaaldienst. Deze dienst houdt in dat de bezoekers worden geholpen in het vinden van de gegevens die ze zoeken. Tevens valt het verzorgen van de koffie of thee, het handhaven van de orde, de verkoop uit de archiefwinkel en het bijhouden van de kopieerkosten, e.d. onder de studiezaaldienst.

Bij het verschaffen van inlichtingen valt ook het beantwoorden van vragen die via de telefoon, fax of e-mail binnen komen. Ambtelijke ondersteuning: de deelnemende gemeenten kunnen ten alle tijden een beroep doen op het archief. De voorlichters kunnen voor onderzoek naar historische feiten of informatie voor evenementen of toespraken de archivarissen benaderen. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten. De archivarissen zijn door zitting in gemeentelijke commissies (Straatnamencommissie, archeologische begeleidingsdienst) nauw betrokken bij andere historische of culturele aspecten van de gemeenten.

Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd. Op deze wijze wordt het cultureel erfgoed optimaal benut.

Educatie: het bijbrengen van historisch besef vereist dat mensen reeds op jonge leeftijd in aanraking komen met het verleden. Er worden lessen verzorgd en de komende jaren wordt er aandacht besteed aan het opstellen van lespakketten.

Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema's uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarbij worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen.

Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten worden gepubliceerd. Dit om meer historisch besef bij te brengen en tevens meer naamsbekendheid te krijgen. Ook projecten (zoals de Brielse keuren en de Kadastrale atlas Voorne-Putten en Rozenburg 1832) worden in boekvorm uitgegeven.

Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan exposities wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal. Daarnaast stelt het Streekarchief ook zelf tentoonstellingen samen, zoals op de jaarlijks terugkerende Landelijke Archievendag. Bovendien wordt ook geïnvesteerd in virtuele tentoonstellingen op de website.

Karakterisering van de organisatie
Het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (VPR) is in 1998 tot stand gekomen door het samenvoegen van diverse collecties en archieven. Hierdoor ontstond een bundeling van een groot aantal overheids- en niet-overheids-archieven, alsmede een ruime topografisch-historische atlas en een omvangrijke bibliotheek.
Ten grondslag aan het Streekarchief ligt de gemeenschappelijke regeling, die de zes gemeenten van de eilanden Voorne-Putten en Rozenburg en het waterschap Hollandse Delta gesloten hebben. Deze regeling is een gezamenlijke wens om het culturele erfgoed op deskundige wijze te beheren. Daarnaast functioneert het Streekarchief als regionaal historisch informatiecentrum met wetenschappelijke taken.

Structuur en omvang van de organisatie
Het Streekarchief valt onder het Bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. Dit bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de diverse gemeenten en de dijkgraaf (of hun plaatsvervanger). Zij bepalen onder meer het budget en worden door de streekarchivaris op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

Het Streekarchief heeft vijf vaste medewerkers:

L.W. Hordijk (streekarchivaris)

A.A. van der Houwen (adj. Streekarchivaris)

B. Benschop (archivist)

R.J.J. Dreuning-Borgmeijer (administratief medewerkster)

E. Lassing- van Gameren (studiezaal-medewerker)

Een groep van zo'n 25 medewerkers is daarbij van dienst om allerhande klusjes, opdrachten en onderzoeken te verrichten. Het gebouw is onderverdeeld in diverse ruimtes. De studiezaal, een tweetal kantoren, een vrijwilligersruimte en een magazijn. De kluis bestaat uit vier depots en biedt ruimte aan vier kilometer archief. Verwacht wordt dat de kluisruimte - mede door de aanvullingen van grote hoeveelheden overheidsarchief uit de periode vóór 1980 - over enkele jaren te klein wordt.