STREEKARCHIEF
 >
Huisregels
LAATSTE NIEUWS
Bijna 50.000 pagina's Bevolkingsregisters geïndexeerd!
De afgelopen maanden zijn duizenden aanvullingen toegevoegd
De online collectie is uitgebreid met ruim 1000 historische kaarten
Help het Streekarchief bij het indexeren van de Bevolkingsregisters op Vele Handen

Studiezaal

Iedere bezoeker kan in de studiezaal van het Streekarchief archiefstukken, foto's, boeken en kranten inzien. Bovendien staat de bezoeker een computer ter beschikking waarmee in de diverse catalogi en databases van het Streekarchief kan worden gezocht. Daarnaast kan via internet naar aanvullende informatie worden gesurfd.

Als belangrijkste bron is er de Generale Index. Deze collectie omvat honderdduizenden kaartjes, waarop gegevens uit vrijwel alle denkbare genealogische bronnen zijn terug te vinden: de DTB-registers, burgerlijke stand, transportregisters, notariele regesten en tal van andere registers en bronnen. Hiervan is een lijst ter inzage bij de studiezaalmedewerker.

studiezaal2

Garderobe en bezoekersregistratie
Alvorens u de studiezaal van het streekarchief betreedt, dient u uw jas en tas achter te laten in de garderobe. We beschikken over enkele kluisjes waar u uw tas en andere kostbaarheden veilig in kunt opbergen. Het archief stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Wanneer u het Streekarchief voor het eerst in een kalenderjaar bezoekt zal de studiezaalmedewerker u verzoeken een bezoekerskaart in te vullen. Hierop noteert u uw naam, adres en het doel van uw bezoek. De gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Tevens verklaart u door de invulling en ondertekening van de kaart bekend te zijn met de vastgestelde regels en deze te zullen naleven. Bij een volgend bezoek volstaat het noemen van uw naam.

Rookverbod en stilte
Het Streekarchief is een openbaar gebouw en daarom geldt een algeheel rookverbod. Archiefonderzoek vereist concentratie en een rustige omgeving. Stoor anderen dan ook zo weinig mogelijk en spreek op zachte toon.

Aanvragen
Voor het aanvragen van stukken dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Per keer mogen niet meer dan twee stukken worden aangevraagd. Tussen 12.00 en 13.00 en vanaf 15.30 worden geen stukken gelicht. In te slechte staat verkerende archiefbescheiden worden niet ter inzage gegeven.

Fotokopieën
Voor zover de materiële staat en afmeting van de archivalia, boeken en afbeeldingen het toestaan, kunnen op aanvraag, en tegen betaling van de vastgestelde leges, kopieën worden gemaakt.

Omgang met de stukken
De archieven en collecties in beheer van het Streekarchief zijn uniek en onvervangbaar. Veelal zijn zij vanwege hun ouderdom zeer kwetsbaar. Dit betekent dat de stukken met zorg moeten worden behandeld. De volgende generaties bezoekers moeten de archieven en collecties immers ook kunnen raadplegen. Daarom is het verboden de stukken zodanig te behandelen, dat op enigerlei wijze schade kan ontstaan.

De generale index is ondergebracht in grote ladenkasten. De laden mag u uit de kasten halen, maar de kaartjes mogen niet uit de laden worden genomen. Als u de steun wat naar achter schuift, kunt u de rij kaartjes zo ver open leggen dat u ze gemakkelijk kunt lezen zonder ze er uit te nemen. Het gebruik van potlood wordt aangeraden.

In een uiterste geval kan u de toegang tot de studiezaal worden ontzegd.

Eten en drinken
Vanaf 10.00 tot 10.15 is er koffiepauze. De medewerkers en de vrijwilligers drinken dan koffie in de vrijwilligersruimte. Wanneer u koffie, thee of warme chocolademelk wilt meedrinken kunt u dat aangeven bij de studiezaalmedewerker. De prijs van koffie bedraagt € 0,50, van thee € 0,20 en chocolademelk € 0,40. Tussen 12.30 en 13.00 is er lunchpauze. U kunt drinken en eten in de vrijwilligersruimte. 's Middags is er theepauze van 14.30 tot 14.45. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de koffie 's morgens.

Klachten
Het is mogelijk dat u klachten heeft over de dienstverlening door het Streekarchief. U kunt hiermee in eerste instantie terecht bij de medewerkers of bij de streekarchivaris. Indien uw klacht niet tot tevredenheid wordt behandeld kunt u zich wenden tot de secretaris van het Bestuur van het Streekarchief, te bereiken via Postbus 79, 3230 AB in Brielle.